شما به یک زندگی دعوت شده اید

اخبار و اطلاعیه‌ها

صوت؛ من یا دیگری؟ 

خدایا! این من یا آن؟ من یا دیگری؟ ما یا آنها؟ بیچاره ام کرده. در لحظه های خط کشی بیخود بین خودم با دیگران و در لحظه های زیاده خواهی خودم با ناچیز شمردن دیگران و در لحظه های بزرگ شمردن کار خودم با کوچک شمردن کار دیگران، اگر به یادم بیاوری که هرخوبیکهمی‌کنماولازهمه،بهخودکرده‌اموهربدیکهازمنسربزند،اول خودم ضرر می کنم، قول می دهم که هر کار خیر و خوب را بدون توقّع و بی منّتانجامدهم(برداشتی از قرآن: اسرا، آیه ۷/ یونس، آیه ۲۳).

دسته بندی: ,

هیچ نظری وجود ندارد