شما به یک زندگی دعوت شده اید

اخبار و اطلاعیه‌ها

صوت؛ حاضر و ناظر

خدایا! پیدا و پنهان زندگی ام در محضر توست.

تو حاضر در زندگی و ناظر بر درون و بیرونم و حافظ من در گرفتاری ها و ناصر من در تنگناها هستی.

گاهی از یاد می برم که تو نجوای درونی و خیانت چشم ها و بدزبانی ها و بدگمانی ها و بد رفتاری های… مرا هم می بینی و می دانی و گاهی تو را فراموش نمی کنم اما نظارت بی نقص تو را از یاد می برم.

دستم را بگیر که به وقت تصمیم های اساسی زندگی ام؛ آنجا که جز تو کسی شاهد آن نیست، همه وقت و همه جا و از هر جهت تو را شاهد اعمال و ناظر بزرگ خود ببینم تا عزیز تو شوم(برداشتی از قرآن: غافر، آیه ۱۹/ توبه، آیه ۷۸/ علق، آیه ۱۴/ مجادله، آیه۷).

دسته بندی:

هیچ نظری وجود ندارد