شما به یک زندگی دعوت شده اید

اخبار و اطلاعیه‌ها

صوت؛ روح تو و جان من

خدایا! از روح بی بدیلت به من جان بخشیدی. تو کریمانه و از سر عشق به من ناقابل، جمال خویشتن را نشان دادی.

تو از سر لطف و عنایت و برای گم نکردن راه، حقیقت را همدم و همراهم قرار دادی.  تو مرا غرق در عشق، غرق در حقیقت، غرق در دریای بی کران رحمت و غرق در شوق دیدار و اوج  آسمان خواستی، من اما به پستی زمین و ناپایداری زمان چسبیده ام.

دستم را بگیر تا جنسم را فقط به تو بفروشم، کمکم کن جز به تو راضی نشوم، جز در هوای تو نفس نکشم، جز در راه تو جانم را نبازم. من به بریدن از جسم و هر بدی، قبل از مردن خیلی محتاجم( برداشتی از قرآن: ص، آیه ۷۲/ بقره، آیه ۲۰۷/ بقره، آیه ۱۰۲)

دسته بندی:

هیچ نظری وجود ندارد